Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021

Ψηφιακοί νομάδες και golden visa: Οι νέες διατάξεις για τη χορήγηση αδειών διαμονής

 Με τα άρθρα 10 και 11 του νέου νομοσχεδίου «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» εισάγονται ρυθμίσεις που επιλύουν ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα των κεφαλαίων που προορίζονται για επένδυση, τη χορήγηση αδειών διαμονής σε επενδυτές που επιθυμούν να αλλάξουν τομέα επένδυσης, τη δυνατότητα επένδυσης σε περισσότερους του ενός τομείς καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων.→ Επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επενδυτική δραστηριότητα (εντολείς εμβασμάτων, ρευστοποίηση επένδυσης για την πραγματοποίηση νέας, πραγματοποίηση επένδυσης σε περισσότερες της μιας από τις προβλεπόμενες διακριτές κατηγορίες επενδύσεων κ.λπ.).


→ Θεσπίζεται η χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών (αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς), οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τ.Π.Ε. με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες), για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες. Προβλέπονται οι λοιπές προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το ύψος του τέλους εθνικής θεώρησης (75 ευρώ) καθώς και του παραβόλου του συντηρούντος και των μελών της οικογένειάς του (κατά βάση 1.000 ευρώ).


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 10

Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση – Τροποποίηση περ. 5 και προσθήκη περ. 10 και 11 στο άρθρο 16 ν. 4251/2014


1. Στην περ. 5 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο και η περ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η επένδυση πραγματοποιείται με κεφάλαια εξωτερικού, τα οποία εμβάζονται στην Ελλάδα για τους σκοπούς της επένδυσης από πολίτη τρίτης χώρας. Εντολείς του εμβάσματος δύνανται να είναι σύζυγος ή/και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού του επενδυτή. Η αίτηση εισόδου στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 136, υποβάλλονται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής του επενδυτή, μέσα στο επόμενο από την πραγματοποίηση της επένδυσης έτος. Η προξενική αρχή, μέσα σε έναν (1) μήνα από την παραλαβή τους, διαβιβάζει αυτά στην αρμόδια υπηρεσία του τελευταίου εδαφίου της περ. 4, για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης και της διακράτησης της επένδυσης. Η ανωτέρω υπηρεσία, εξετάζει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και διαβιβάζει, μέσα σε έναν (1) μήνα από την παραλαβή τους, στην προξενική αρχή σχετική πιστοποίηση προκειμένου να χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση».


2. Στην παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 προστίθενται περ. 10 και 11, ως εξής:

«10. Πολίτης τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ, δυνάμει της παρούσας, για επένδυση σε μια από τις κατηγορίες της περ. 1, δύναται να ρευστοποιήσει την επένδυση, προκειμένου να επενδύσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, σε άλλη κατηγορία της παρούσας ή σε ακίνητη περιουσία σύμφωνα με την παρ. Β του άρθρου 20. Στην περίπτωση αυτή, ο πολίτης τρίτης χώρας διατηρεί την ήδη χορηγηθείσα άδεια διαμονής έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της νέας συνολικής επένδυσης και χορήγησης της άδειας διαμονής δυνάμει αυτής. Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τα μέλη της οικογενείας του αιτούντος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου καθορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη νέα άδεια διαμονής του επενδυτή και των μελών της οικογένειάς του, τα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων αναφορικά με τη νέα επένδυση, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας.

11. Ο πολίτης τρίτης χώρας δύναται να πραγματοποιήσει επένδυση σε περισσότερες της μίας από τις κατηγορίες της περ. 1 και έως τρεις (3) διακριτές επενδύσεις συνολικά. Σε περίπτωση που η επένδυση πραγματοποιείται σε περισσότερες της μίας κατηγορίες, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της συνολικής επένδυσης καθορίζεται βάσει της κατηγορίας με το υψηλότερο απαιτούμενο ύψος επένδυσης.»


Άρθρο 11

Ψηφιακοί νομάδες - Προσθήκη περ. ιε στην παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4251/2014


Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4251/2014 (Α’ 80) προστίθεται περ. ιε) ως εξής:

«ιε) Πολίτες τρίτων χωρών αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με εργοδότες ή πελάτες εκτός Ελλάδας (ψηφιακοί νομάδες - digital nomads) για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μήνες.

i. Η εθνική θεώρηση χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον προσκομίσει ο ίδιος ο αιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία ή αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, η οποία υποχρεούται να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από το σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου και να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης της θεώρησης σε “μία στάση του ενδιαφερομένου”, εκτός των γενικών δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 136, τα ακόλουθα:

α) υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται η πρόθεσή του να διαμείνει στη χώρα με την εθνική θεώρηση εισόδου για την παροχή εργασίας εξ αποστάσεως και η δέσμευσή του ότι δεν θα παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο εργασία ή υπηρεσίες ή έργο σε εργοδότη με έδρα στην Ελλάδα,

β) σύμβαση εργασίας ή έργου ή αποδεικτικό εργασιακής σχέσης με εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της ελληνικής επικράτειας, αορίστου χρόνου ή σε περίπτωση σύμβασης ορισμένου χρόνου με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα της χορηγούμενης εθνικής θεώρησης, ή

γ) συμβάσεις εργασίας ή έργου αορίστου χρόνου ή, σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με υπολειπόμενη διάρκεια που καλύπτει το διάστημα ισχύος της χορηγούμενης θεώρησης, σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ελεύθερος επαγγελματίας με περισσότερους του ενός εργοδότες που είναι εγκατεστημένοι εκτός ελληνικής επικράτειας, ή

δ) στοιχεία για την ιδιότητα του αιτούντος στην επιχείρηση, καθώς επίσης και στοιχεία που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στο πεδίο δραστηριότητας και στον εταιρικό σκοπό της επιχείρησης σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι αυτοαπασχολούμενος σε δική του επιχείρηση, η οποία ευρίσκεται εκτός της ελληνικής επικράτειας,

ε) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος, για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής του κατά τη διάρκεια της διαμονής του στη χώρα, χωρίς να επιβαρύνει το εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται στα τρεισήμισι χιλιάδες (3.500) ευρώ μηνιαίως και αποδεικνύεται i) από τη σύμβαση εργασίας ή έργου ή το αποδεικτικό εργασιακής σχέσης, στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου ή ii) από τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με την περ. ιδ΄. Αν οι επαρκείς πόροι προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας, υπηρεσιών ή έργου, το ανωτέρω ελάχιστο ύψος αναφέρεται σε καθαρά έσοδα μετά την καταβολή των απαιτούμενων φόρων στη χώρα παροχής της εργασίας.

Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για τον/τη σύζυγο ή τον/την συμβιούντα και κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κάθε τέκνο. Το ύψος των επαρκών πόρων δύναται να ανακαθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 136,

ζ) τέλος εθνικής θεώρησης ύψους εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

ii. Οι ανωτέρω πολίτες τρίτης χώρας μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική θεώρηση που λήγει ταυτόχρονα με τη θεώρηση του συντηρούντος. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος και τα μέλη της οικογένειας του συντηρούντος να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Ως μέλη της οικογένειας νοούνται: α) ο έτερος των συζύγων ή των συμβιούντων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων ή των συμβιούντων κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί με αλλοδαπή δικαστική απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα και γ) τα λοιπά, κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συμβιούντων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συμβιούντων σε αυτόν/αυτήν.

iii. Εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της περ. i), δύναται να χορηγείται στον πολίτη τρίτης χώρας και στα μέλη της οικογένειάς του άδεια διαμονής διετούς διάρκειας, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται πριν τη λήξη της ισχύος της εθνικής θεώρησης, με την επιφύλαξη του άρθρου 6. Η άδεια αυτή δεν παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας οιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα, τόσο για τον συντηρούντα, όσο και για τον/την σύζυγό ή σύντροφό του και τα μέλη της οικογένειάς του της περ. ii), και δύναται να ανανεώνεται ανά διετία, κάθε φορά, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. i). Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

iv. Η αίτηση του συντηρούντος για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της περ. iii) συνοδεύεται από παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του υποβάλλουν το προβλεπόμενο από το παρόν παράβολο, ως μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.

v. Σε περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, αναχωρήσουν από την ελληνική επικράτεια και λήξει η ισχύς της εθνικής θεώρησης, τόσο ο συντηρών, όσο και τα μέλη της οικογένειάς του, έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν και να λάβουν εκ νέου εθνική θεώρηση εισόδου για τον σκοπό αυτό.

vi. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες ετησίως, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της παρ. 6 του άρθρου 21.

vii. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, πολίτης τρίτης χώρας, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. i) και έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια, είτε με ομοιόμορφη θεώρηση, είτε με καθεστώς απαλλαγής θεώρησης, έχουν τη δυνατότητα, εντός της περιόδου ισχύος αυτής, να υποβάλουν στην υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της περ. iii). Στην περίπτωση αυτή και με την επιφύλαξη του άρθρου 6, εκτός των δικαιολογητικών της περ. i), οι αιτούντες υποβάλλουν και μισθωτήριο κατοικίας ή συμβόλαιο αγοράς ακινήτου στην ελληνική Επικράτεια.».Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/55732/pshfiakoi-nomades-kai-golden-visa-oi-nees-diataxeis-gia-th-xorhghsh-adeiwn-diamonhs

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2021

Κείμενο “ακατάλληλο” για ευσυγκίνητους...

 


   

 Γράφει ο
Νατσιός Δημήτρης, Δάσκαλος-Κιλκίς


Εδώ και χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, αναμασούν οι διαβόητοι τηλεαναλυτές, αν μου επιτρέπεται ο νεολογισμός, ότι η Τουρκία μετακυλίει και εξάγει τα εσωτερικά της προβλήματα στα ελληνοτουρκικά, αποπροσανατολίζοντας τον λαό της. Η Τουρκία ροκανίζει απροκάλυπτα την εναπομείνασα εθνική μας αξιοπρέπεια και οι ημέτεροι επιμένουν στην απύθμενης ανοησίας κοινοτοπία: «Ο Ερντογάν αντιμετωπίζει δυσκολίες, καταρρέει η οικονομία, γι’ αυτό επιδίδεται σε λεονταρισμούς κατά της πατρίδας μας». Αρμενίζουν οι τουρκικές αρμάδες στο Αιγαίο; Δεν είναι πρόβλημα δικό μας, αλλά του Ερντογάν. Καταλαμβάνει το Βαρώσι; Είναι γιατί στριμώχτηκε στο εσωτερικό. Αστεία, αλλά πολύ επικίνδυνα πράγματα. «Λιθάρια στον τουρβά», ψιμυθιωμένα ψεύδη. Είναι το βολικό άλλοθι της εκάστοτε κυβέρνησης, για να μην αντιδρά δυναμικά, να κρύβει την ηττοπάθεια και τον φόβο, τα οποία βαπτίζει σωφροσύνη, διότι «το σώφρον του ανάνδρου πρόσχημα εστί». Οι δειλοί επικαλούνται την σωφροσύνη. Η ζημία αυτής της ορνιθοειδούς στάσης είναι τεράστια. Εκτός του ότι μεταδίδεται και στον λαό ο φόβος, στέλνεται λάθος μήνυμα και στους καιροφυλακτούντες γείτονες και στις λεγόμενες «Μεγάλες Δυνάμεις». Δυνάμεις, οι οποίες συναγάγουν συμπεράσματα για την πολιτική τους, όχι με κριτήριο την «ετοιμότητα υποκλίσεων» και κατευνασμού του αντιπάλου, αλλά με κριτήριο την ισχύ των κρατών στις περιφέρειες, την ικανότητα και την αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων να υπερασπίσουν τα εθνικά τους συμφέροντα πάση θυσία.

Αφήνιασε και πάλι ο συνεχώς «κατευνασμένος» Τούρκος και πώς αντέδρασε ο πρωθυπουργός της Ελλάδος; Διαβάζουμε: «Σκληρή γλώσσα Μητσοτάκη….». Αν βάλεις ως επικεφαλίδα, στο γνωστό «ψαχτήρι» του διαδικτύου, την προηγούμενη φράση, θα σκοντάψεις σε δεκάδες ειδήσεις που φέρουν ως τίτλο το «σκληρή γλώσσα Μητσοτάκη» κατά των Τούρκων. Πρόχειρα αναφέρω κάποιες ημερομηνίες, που ράγισαν καρδιές από την σκληρότητα των δηλώσεων: 24-11-2018, 6-2- 2019, 24 -5- 2021 και λοιπά… Τόσες φορές που «σκλήρυνε» η γλώσσα του Μητσοτάκη, μεταμορφώθηκε σε πέτρα, απολιθώθηκε. Την ίδια «γλωσσική απολίθωση» συναντάμε και επί πρωθυπουργίας του προδότη Τσίπρα. Αυτός βέβαια που έχει το ρεκόρ στην «σκληρή γλώσσα» είναι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης (Πάκης) Παυλόπουλος. Φόβος και τρόμος της Τουρκιάς, όταν άνοιγε «ο στόμας» του. Για να νιώσουν και οι αναγνώστες τα ίδια ρίγη συγκινήσεως, μέχρι κλαυθμού, και εθνικής υπερηφάνειας, που αισθάνθηκε ο γράφων, διαβάζοντας παλαιότερες «σκληρές» δηλώσεις του τέως ΠτΔ, μεταφέρω μία από αυτές. Τον Δεκέμβριο του 2017, ο Ερντογάν επισκέπτεται την Αθήνα. Λίγο πριν «μαγαρίσει» το πόδι του την πρωτεύουσα, σε μια συνέντευξή του, αμφισβήτησε ευθέως την συνθήκη της Λωζάννης. Διαβάζω την αγέρωχη και πολύ, πάρα πολύ, σκληρή απάντηση του Παυλόπουλου και καταπώς λένε οι κολοκυθολογούντες των κεντρικών δελτίων ειδήσεων, όταν προβάλλονται «σκληρές σκηνές», όσοι έχουν ευαίσθητη καρδιά, είναι ευσυγκίνητοι, να αποφύγουν την ανάγνωσή της, να απομακρυνθούν από την οθόνη.

«Στο Διεθνές Δίκαιο δεν τίθενται θέματα επικαιροποίησης ή αναθεώρησης των συνθηκών, αλλά μόνον ερμηνείας τους…». Απ’ ότι ξέρω – αυτά δεν γράφονται επισήμως – στην Τουρκία, όταν τα διάβασαν, βρυγμός οδόντων, «έπεσαν κορμιά», δημιουργήθηκε πανικός, αλλόφρονες διπλωμάτες, με γοερές κραυγές τρόμου, επικαλούνταν τον Αλλάχ, «άλαλα τα χείλη των ασεβών».

Παρένθεση. Κάποτε, στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του, ο Γεώργιος ο Α’, επισκέπτεται το Μεσολόγγι. Άχνιζε ακόμη στα σοκάκια της Ιεράς Πόλης το αίμα των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Τον συνόδευε ένας υπερόπτης Δανός, σύμβουλός του, ονόματι Σπόνεκ, κάθαρμα ολκής και τυχοδιώκτης, από αυτούς τους άθλιους «Ευρωπαίγους», που λέει και ο Μακρυγιάννης, που ήρθαν ξεβράκωτοι στην πατρίδα και έφυγαν με γερές αποζημιώσεις, το αίμα κυριολεκτικά του λαού μας. Αυτός αντικρίζοντας τα ερείπια των θρυλικών προμαχώνων, όσα απόμειναν από την Έξοδο, είπε με φράγκικη έπαρση και αλαζονεία.

-Εγώ, αν είχα 400 Δανούς, θα κυρίευα το Μεσολόγγι με μια μόνο έφοδο!!

Ο παριστάμενος Σουλιώτης, γερο-Νίκας, λείψανο του Αγώνα και υπερασπιστής κατά την πολιορκία, δεν βάσταξε την προσβολή και του είπε:

-Θα το πατούσες το Μεσολόγγι, λες, με μια μόνο έφοδο. Μπορεί. Αλλά θα έπρεπε και αυτοί που ήταν από μέσα να είναι Δανέζοι σαν και σένα. Και το «βούλωσε» ο τζιτζιφιόγκος… Αυτή είναι όντως μια σκληρή απάντηση, ρωμαίικη, αντάξια της ιστορίας μας και των αγώνων του έθνους για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Να θυμίσω και την απάντηση του Κολοκοτρώνη στον Χάμιλτον, όταν ο Άγγλος ναύαρχος του πρότεινε συμβιβασμό με τους Τούρκους.

«Εμείς, καπετάν Άμιλτον, δεν εκάμαμε ποτέ συμβιβασμό με τους Τούρκους. Άλλους σκλάβωσαν, άλλους έκοψαν με το σπαθί και άλλοι, καθώς εμείς, ζήσαμε ελεύθεροι από γενεά σε γενεά. Ο βασιλιάς μας εσκοτώθη, δεν έκαμε καμμιά συνθήκη με τους Τούρκους. Η φρουρά του είχε παντοτεινό πόλεμο με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήσαν ανυπόταχτα.Η φρουρά του είναι οι κλέφτες και τα φρούρια η Μάνη, το Σούλι και τα βουνά…».

Ο Ερντογάν μες στην χιτλερικού τύπου μεγαλομανία του, διοργανώνει γιορτές και πανηγύρια με αναπαραστάσεις της Άλωσης, υποχρεώνει κάτι γουρνόλυκους με φορεσιές γενιτσάρων, να αλαλάζουν και να βελάζουν σαν γελάδια, πιστεύει, ναι το πιστεύει, ότι ο θεός του, τον προορίζει για δεύτερο Μεχμέτ «Πορθητή», μιλά για «γαλάζιες πατρίδες», το Αιγαίο, συνεχείς προκλήσεις και απειλές. Και εμείς; Ως λεπτεπίλεπτοι και λεπτοστόμαχοι Ευρωπαίοι, τα γνωστά αβροδίαιτα μειράκια των Αθηνών, γιορτάζουμε την «αποκατάσταση της Δημοκρατίας», ένα σκηνοθετημένο τελετουργικό, μια κανονική επίδειξη μόδας. Παρακμή και άγνοια κινδύνου, θεατρίνοι, «κρυπτόμενοι υπό πορφύραν», αποκομμένοι από τον λαό, που στενάζει διχασμένος και αβοήθητος.

Ερωτώ; Φέτος που τιμάμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Παλιγγενεσίας, δεν θα έπρεπε να είναι αφιερωμένη σ΄ αυτήν η «αποκατάσταση»; Να κλιθούν απόγονοι ηρώων, να στολιστεί, το «κέντρο αποκατάστασης», με σημαίες, κάδρα ηρώων, να αναγνωστούν κείμενα, απομνημονεύματα αγωνιστών του Εικοσιένα, να πρωταγωνιστεί, τέλος πάντων, το εθνικό γεγονός;

Έχει κυριολεκτικώς σιχαθεί η ψυχή μας τις προοδευτικότητές τους, τις διαφορετικότητές τους, τις πολιτικορθότητές τους. Λίγο άρωμα Ελλάδος θέλουμε, ευωδία από τα θυμιατά της αγίας μας Ορθοδοξίας ποθούμε, την αληθινή πατρίδα μας νοσταλγούμε …


ΠΗΓΗ: https://professors-phds.com/2021/07/30/36974/
 

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2021

Ο Φασισμός του Φεμινισμού, της Πολιτικής Ορθότητας και ο πόλεμος των δυο φύλων. Ποιους συμφέρει;

 του  

 Ηλία Παπαναστασίου

 


 

 

 Εδώ και τρεις μέρες μετά την ομολογία του δράστη των Γλυκών Νερών, όλα τα ΜΜΕ της χώρας μας έχουν κατακλύσει τα πάντα με αβάσιμες ή βάσιμες λεπτομέρειες για τον φόνο που έγινε, ταυτόχρονα δε βγήκε ένας  οχετός φεμινιστικής πολιτικής ορθότητας περί «πατριαρχίας», «γυναικοκτονίας», «λευκού και ξανθού άνδρα» και άλλες παρόμοιες ανοησίες. Ένας αληθινός χείμαρρος ψευδολογιών, ιδεολογικής απάτης και υστερικού φεμινισμού με καταστρεπτικές συνέπειες για τις σχέσεις των δυο φύλων και κυρίως το μέλλον του πληθυσμού αυτής της χώρας. Ας δούμε ψύχραιμα τα πράγματα. 

 

 


 Κατ’ αρχήν, ο φεμινιστικός νεολογισμός «γυναικοκτονία» είναι ένα ιδεολόγημα, μια φενάκη και αβάσιμος όχι μόνο νομικά αλλά και λογικά. Η τμηματοποίηση του ανθρώπινου γένους σε δύο τελείως εχθρικά και ίσα μεγέθη που πολεμούν νυχθημερόν το ένα το άλλο, είναι κατασκεύασμα της Πολιτικής Ορθότητας και ειδικότερα της φεμινιστικής εκδοχής του δηλαδή του Φεμινιστικού Φασισμού. Και αυτό γιατί ο φόνος ενός ανθρώπου δεν διαχωρίζεται ανάλογα με τα φύλα και τις εθνότητες όπως κάνει ο φεμινιστικός διαχωρισμός/τμηματισμός (Feminist sectionalism). Ο φόνος είναι φόνος δηλαδή ανθρωποκτονία ασχέτως φύλου, φυλής, εθνότητας, σεξουαλικής ιδιότητας. Αλλιώς θα μιλούσαμε για «ανδροκτονία», «γυναικοκτονία», «πακιστανοκτονία», «αλβανοκτονία», «λεσβιοκτονία» ή «ομοφυλοφυλοκτονία» και πάει λέγοντας με παρόμοιους παρανοϊκούς νεολογισμούς.

 

 

 

 

Μήπως ο βαθύτερος λόγος που οι φεμινίστριες ζητούν την καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» είναι τριπλόςΠρώτος λόγος, να θεωρήσουν τον φόνο γυναίκας σαν «βαρύτερο» από τον φόνο άνδρα, επιδίωξη όχι μόνο απαράδεκτη αλλά και φασιστικής έμπνευσης εφόσον καταργεί την ισότητα των φύλων. Κυρίες μου, φόνο κάνουν και οι γυναίκες όχι μόνο οι άνδρες και μάλιστα – πολλές φορές– αγριότερο και σαδιστικότερο των ανδρών. Φτάνει να θυμηθούμε την Μήδεια, την Λουκρητία Βοργία, την Αικατερίνη και χιλιάδες άλλες περιπτώσεις γυναικών που σκότωσαν με τον πλέον απάνθρωπο τρόπο. Αν θέλετε και τηλεοπτική εκδοχή για κάτι πιο εύπεπτο, παρακολουθείστε την σειρά Deadly Women στο Σκάι και θα εκπλαγείτε από τον σαδισμό των γυναικείων φόνων. Αλλά και τα εξώγαμα που βρίσκονται έξω από τους κάδους απορριμμάτων εγκαταλελειμμένα δεν είναι φόνος εκ μέρους των μητέρων; Όποια αφήνει το νεογέννητο έξω από τα σκουπίδια, βορά των σκυλιών, ας μην επικαλείται την υποτιθέμενη «πατριαρχία» αλλά την ανευθυνότητα την δική της. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας αλλιώς θα επικαλούμαστε – ψευδέστατα– την «πατριαρχία» όταν σκοτώνουν οι μάνες τα παιδιά τους, τα «ψυχολογικά μας προβλήματα» και την «ανδρική καταπίεση» όταν τεμαχίζουμε τον σύζυγό μας και την «κακούργα κενωνία» όταν σκοτώνουμε τον εραστή μας σαν γυναίκες ! Λυπούμαστε αλλά οι γυναίκες δεν είναι μονίμως τα «θύματα» ! Αλλιώς θα πρέπει να τις θέσουμε υπό Δικαστική Κηδεμονία και Επιτροπεία γιατί αν δεν φταίνε σε τίποτε και είναι μονίμως τα «θύματα» σημαίνει ότι δεν έχουν καμμιά ευθύνη σε τίποτε και πουθενά. Όμως κάποιος που δεν έχει καμμιά ευθύνη, είναι νήπιο και όχι ενήλικας συνεπώς τότε – αν ήσαν οι γυναίκες μονίμως τα «θύματα»– θα έπρεπε να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα αλλά πολύ λιγότερα, εφόσον σαν νήπια, δηλαδή όντας τελείως ανεύθυνες, θα τελούσαν υπό Δικαστική Κηδεμονία γιατί μόνο τα τελείως ανεύθυνα άτομα δηλαδή τα νήπια τελούν υπό κηδεμονία. Ανίκανες για οτιδήποτε και χωρίς καμμιά ευθύνη ! Αν λοιπόν ξεσηκώνουν θόρυβο εξεπίτηδες για να ζητήσουν βαρύτερη ποινή για τους άνδρες ανθρωποκτόνους, λες και ο φόνος της γυναίκας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα (!) από αυτή του ανδρός, αυτό δεν είναι απλώς αστήρικτο και λανθασμένο αλλά κυριολεκτικά εγκληματικό. 

 

 

 

 

Ο δεύτερος λόγος που οι φεμινίστριες κάνουν υστερική προπαγάνδα είναι το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια. Λύσσαξαν τα φεμινιστικά λόμπι που ο πατέρας, επιτέλους, αποκτά μετά τον χωρισμό ίσα δικαιώματα στην συνεπιμέλεια, μετά 38 χρόνια εξόντωσης της Πατρότητας και του Πατέρα από τον πανάθλιο νόμο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ με την γυναικοφιλία πολιτική του – διορισμοί στο Δημόσιο και σύνταξη μετά 15 χρόνια (!), επιμέλεια μετά τον χωρισμό του ζευγαριού αποκλειστικά στην μητέρα λόγω της μεταρρύθμισης του 1983 αλλά και της γυναικοκρατίας των δικαστηρίων – εισέπραττε πλειοψηφικά τις ψήφους των γυναικών. Τρολ του διαδικτύου, φεμινιστικές οργανώσεις και λοιπές δυνάμεις εξαπέλυσαν λυσσώδη εκστρατεία εναντίον του νομοσχέδιου «ξεχνώντας» την ισότητα και το άρθρο 3 του Ελληνικού Συντάγματος περί Ισότητας όλων των πολιτών σε όλα τα θέματα. Εάν κυρίες μου θέλετε ισότητα, γιατί δεν μεγαλώνετε το παιδί μαζί με τον πατέρα μετά τον χωρισμό; Ξένος είναι ο πατέρας, μήπως είναι τουρίστας ή κάτι ανάλογο; Και γιατί υποβάλλεται το παιδί εναντίον του πατέρα στις πλείστες των περιπτώσεων, κάνοντάς του πλύση εγκέφαλου ώστε να γίνουν Γενίτσαροι εναντίον του πατέρα; Μήπως έχετε καταλάβει τι σημαίνει να μεγαλώνει ένα παιδί χωρίς πατέρα; 

 

 

 
 

 

Σκέφτηκαν λοιπόν να στρέψουν – μέσω του φόνου των Γλυκών Νερών– όλο το κλίμα εναντίον των πατέρων και των συζύγων και μάλιστα με τον χυδαιότερο τρόπο. Αυτός είναι ένας δεύτερος λόγος που γίνεται ένας συστηματικός ιδεολογικός πόλεμος, συνεχής και υστερικού, ψυχοπαθολογικού χαρακτήρα εναντίον των πατέρων, συζύγων και ανδρών. Το γενικό συμπέρασμα, αυθαίρετο και εγκληματικό στο χαρακτήρα του, είναι πως όλοι οι άνδρες είναι «συζυγοκτόνοι», «γυναικοκτόνοι», «βιαστές» και «σεξιστικοί» ! Ε, λοιπόν, φτάνει ! Αρκετά ! Είμαστε οι άνδρες και πατέρες που αγωνιζόμαστε για τα παιδιά μας, τίποτα από τα παραπάνω. Πολλοί μάλιστα που είναι διαζευγμένοι, έχουν υποστεί τα πάνδεινα από τις άδικες και μονομερείς αποφάσεις των δικαστηρίων για θέματα γονικής μέριμνας, κυρίως λόγω της γυναικοκρατίας των δικαστηρίων αλλά και της αδυναμίας πολλών γυναικών δικαστών να «αποστασιοποιηθούν» από την «αυθόρμητη» συμπαράσταση στις ομόφυλές τους γυναίκες, αντιμετωπίζουν δε πολλές φορές συμπεριφορά Γενίτσαρων από μεριάς των παιδιών τους λόγω της πλύσης εγκεφάλων που υπέστησαν από τις πρώην συζύγους.


 

 

 

Ο τρίτος λόγος που οι φεμινίστριες έχουν κυριολεκτικά ξεσαλώσει με παρανοϊκό τρόπο, είναι η συμπαράσταση των ελληνικών Μέσων Ενημέρωσης αλλά και των Διεθνών σε όλα τα θέματα υπέρ της γυναικείας παντοκρατορίας. Κυριολεκτικά όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα οποία μάλιστα καταργούν το τεκμήριο αθωότητας και «βγάζουν» δικαστικές αποφάσεις λες και είναι δικαστήρια ! Για τα ελληνικά ΜΜΕ από το «Όλοι είμαστε αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής» γίναμε «Όλοι είμαστε ένοχοι χωρίς δίκη» γιατί έτσι θέλει το STAR, το ΣΚΑΙ ή το MEGAEάν δε έχουμε ομολογία ανθρωποκτονίας όπως στα Γλυκά Νερά, τότε βομβαρδίζουμε την Κοινή Γνώμη με «συναισθηματικές χειροβομβίδες» και πλάθουμε την ιστορία όπως νομίζουμε για να γίνει «πιασάρικη». Φτάσαμε στο σημείο Εισαγγελέας Έδρας να γίνει η Σία Κοσιώνη και Προέδρος Δικαστηρίου η Φαίη Σκορδά ! Κατάντια !


Και μην βλέπετε μόνο τα δελτία ειδήσεων και τις κινηματογραφικές ταινίες του Χόλυγουντ αλλά και κάθε είδους «αμερικανιά» π.χ. διαφημίσεις, όπως η περιβόητη διαφήμιση της 
Vodafone αλλά και άλλες πολλές π.χ. σειρές. Στα ελληνικά σήριαλ της τηλεόρασης, αυτά μετά τα βραδινά δελτία ειδήσεων, βλέπουμε γυναίκες να έχουν το πάνω χέρι, άνδρες αμυνόμενους και διαρκώς κατηγορούμενους, σχεδόν φοβισμένους και σίγουρα βλέπουμε μπόλικους ομοφυλόφιλους, το γνωστό κερασάκι της τούρτας που δεν λείπει από κανένα σήριαλ (π.χ. το σήριαλ «8 λέξεις» του ΣΚΑΙ στις 21.00 μμ). Στις αμερικάνικες ταινίες βλέπουμε απίστευτα επιθετικές γυναίκες, δήθεν χειραφετημένες, που ξέρουν πολεμικές τέχνες και σκοτώνουν άπειρους άνδρες. Υιοθετούν δηλαδή 
«ανδρικά πρότυπα» και αυτό το θεωρούν «χειραφέτηση» ! Η Wonder Woman και η Lara Croft, ταινίες όχι μόνο πρωτοφανούς γυναικείας επιθετικότητας αλλά και απερίγραπτου μισανδρισμού, είναι τυπικά παραδείγματα. Οι διαφημίσεις περιστρέφονται σχεδόν αποκλειστικά γύρω από γυναικεία προϊόντα και έχεις την εντύπωση πως όλη η οικονομία – ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της– κινείται γύρω από την γυναικεία ενδυμασία και «ομορφιά». Ταυτόχρονα, προωθούνται πολλές γυναίκες σαν CEO αλλά και στην πολιτική, πολλές φορές αμφίβολων προσόντων αλλά αναμφίβολων αποτυχιών και μάλιστα με εξαιρετικά «παραδειγματικό» τρόπο. Η Ούρσουλα Φον ντε Λάιεν, πρόεδρος της ΕΕ είναι κλασικό παράδειγμα των παραπάνω. Τι γίνεται λοιπόν, «επιστρέφουμε» σε κάποιο γυναικοκρατικό ή μητριαρχικό σύστημα; Όχι βέβαια ! Καταρχήν, όπως υποστήριξε και απέδειξε και η Στέλλα Γεωργούδη το 1989, ομότιμος καθηγήτρια του Πανεπιστημίου των Παρισίων, «Κανένας σοβαρός ανθρωπολόγος σήμερα δεν υποστηρίζει την άποψη περί μητριαρχίας». Οι αστήρικτες και αρκετά αφελείς τοποθετήσεις του Ένγκελς σήμερα θεωρούνται ξεπερασμένες και δεν τις υποστηρίζουν παρά μόνο φεμινίστριες και μάλιστα όχι όλες, για τους γνωστούς λόγους που μπορούμε να φανταστούμε ! Απλούστατα, αυτό που συμβαίνει είναι η «Ανανέωση και αυτοανανέωση» της Ελίτ, περίπου σύμφωνα με τους νόμους του Βιλφρέντο Παρέτο (Vilfredo Pareto) και σύμφωνα με τους οποίους η Ελίτ ανανεώνεται ενσωματώνοντας τους «κάτω» στα δικά της συμφέροντα και σκοπούς. Και υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος από την ενσωμάτωση πολλών γυναικών στον μηχανισμό της Ελίτ όλων των βαθμίδων, ισχυροποιώντας το σύστημα της οικονομίας της αγοράς δηλαδή του καπιταλισμού και των άπειρων συμφερόντων που εκπροσωπεί; Και μάλιστα κάτω από το σύνθημα «Να γίνουμε Χαλίφηδες στη θέση του Χαλίφη» δηλαδή να «Φύγουν οι άνδρες και να έλθουν οι γυναίκες» ώστε να ξεπεραστεί οποιαδήποτε υφιστάμενη ή επερχόμενη πιθανή κρίση ! Το βλέπεις παντού, από τις διαφημίσεις στη Τηλεόραση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέχρι το κινηματογράφο, το θέατρο και την καθημερινότητα. Είχαμε γράψει πριν 5 μήνες περίπου σε άρθρο μας για το #Me too πως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο ανανέωσης της Ελίτ μέσω της ενσωμάτωσης πολλών γυναικών ή και των περισσοτέρων, στο σύστημα της Ελίτ και του σύγχρονου αστισμού και όλα αυτά μέσω της εξόντωσης επιφανών ανδρών του πολιτικού, οικονομικού και καλλιτεχνικού χώρου, πολλές φορές με αναπόδεικτες κατηγορίες, χωρίς τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων αλλά με απλές κατηγορίες και ενδείξεις που όμως δεν είναι αποδείξεις και με αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή ή και την αυτοκτονία τους. Αντίθετα με πολλές ανοησίες που σερβίρονται, η σημερινή γυναίκα των περισσότερων κατηγοριών έχει μετατραπεί στο πλέον φανατικό υποστηρικτή του συστήματος δηλαδή στο πλέον «καπιταλιστικό φύλο», διαψεύδοντας τον Ίψεν της Νορβηγικής λογοτεχνίας αλλά και τον Μπέμπελ ή τον Ένγκελς που στήριξαν αβάσιμες ελπίδες στις γυναίκες για την ανατροπή του συστήματος! Άλλωστε από φαντασιώσεις, ιδεολογικές ανοησίες και αβάσιμες ουτοπίες βρίθει το αριστερό κίνημα. Γιατί από την «πάλη των τάξεων» πήγαμε στον «πυρηνικό πόλεμο των δυο φύλων» ! Φυσικά, το παραπάνω σχέδιο της Ελίτ βρίσκεται σε εξέλιξη και κινδυνεύει από τους «Απροβλέπτους παράγοντες της Ιστορίας». Π.χ. εάν αυξηθούν σε επικίνδυνο βαθμό οι πληθυσμοί ισλαμικής θρησκείας και μη ευρωπαϊκής προέλευσης που ανέρχονται σήμερα περίπου σε 35–40 εκατομμύρια στην Ευρώπη και εάν τα εκατομμύρια των λαθρομεταναστών από Λιβύη έως Τουρκία «διαβούν τον Ρουβίκωνα» και κατακλύσουν την Δύση και ειδικότερα την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες, ποιος θα αντισταθεί σε μια ισλαμική επέλαση με όσους κίνδυνους συνεπάγεται κάτι παρόμοιο; Μήπως θα αντισταθούν οι φεμινίστριες και οι CEO των μεγάλων εταιρειών; Μήπως οι δεσποινίδες που βάφουν τα νυχάκια τους νυχθημερόν και ψάχνουν για έναν όμορφο και πλούσιο γαμπρό οι περισσότερες, άσχετα από τις ανοησίες που σερβίρουν για τον εαυτό τους; Μήπως θα αντισταθούν οι λεβέντες που λέγονται ΛΟΑΤ, δηλαδή οι Ομοφυλόφιλοι, Λεσβίες και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις; Και εάν σας φαίνονται απίθανα όλα τα παραπάνω γιατί η Πολιτική Ορθότητα σας απαγορεύει να σκεφτείτε κάτι «αρνητικό» για τους Μετανάστες και Ισλαμιστές, σκεφτείτε την πανδημία του Κορωνοϊού που ήταν αδύνατο να την φαντασθούμε πριν 2–3 χρόνια και την βλέπαμε απλώς στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας του Χόλυγουντ. Όπως και πολλές τεχνολογικές ανακαλύψεις που υπήρχαν σε ανάλογες ταινίες πριν 50 χρόνια π.χ. «2001–Η Οδύσσεια του Διαστήματος» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ ή το «Σολάρις» των Σοβιετικών (1969 και 1970 αντίστοιχα) και τις θεωρούσαμε «αδιανόητες» και «ουτοπικές». Να όμως που έγιναν πραγματικότητα ! 

 


   

 

Ουσιαστικά, μόνο το ανδρικό φύλο μπορεί να αντισταθεί γι’ αυτό και υπονομεύεται διαρκώς είτε στην πατρική του φύση είτε στην ανδρική του υπόσταση. Όμως γιατί, αφού η πιθανή και όχι τόσο απίθανη μερική ή ολική Ισλαμοποίηση της Ευρώπης είναι προβληματική για την Ελίτ; Και ρωτούμε, είστε τόσο σίγουροι; Γιατί οι φεμινίστριες μαζί με την Ελίτ, προστατεύουν τόσο πολύ τους μετανάστες και τους Ισλαμιστές, δήθεν για «ανθρωπιστικούς λόγους»; Μήπως γιατί η Άρχουσα Παγκοσμιοποιημένη Ελίτ, ειδικότερα της Ευρώπης, σκέφτεται να «λύσει» το δημογραφικό αλλά και το πρόβλημα του εργατικού δυναμικού με εισαγωγή φτηνού εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες; Δεν το ανέφερε και ο λαλίστατος κ. Μπίστης, γνωστό «βαρύ πυροβολικό» του Σημιτισμού και του ΣΥΡΙΖΑ πως «Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα θα λυθεί με 3–4 εκατομμύρια πρόσφυγες» και δεν μίλησε κανένας; Μήπως η Προέδρος της Δημοκρατίας κ. Σακελλαροπουλου δεν το ανέφερε επίσης; 

 

 


 

Βέβαια, με την εισαγωγή μη ευρωπαϊκής προέλευσης, ισλαμιστών μεταναστών και λαθρομεταναστών η Ελίτ πριονίζει το κλαδί που κάθεται ταυτόχρονα όμως βαυκαλίζεται πως θα σωθεί χρησιμοποιώντας «με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια», δηλαδή και (α) αυτοανανέωση της Ελίτ μέσω της ενσωμάτωσης των γυναικών και (β) «λύση» του δημογραφικού και εργατικού δυναμικού με εισαγωγή πολλών μεταναστών από μη ευρωπαϊκές χώρες. Γι’ αυτό βλέπετε την ιδιόμορφη συμμαχία φεμινισμού και ισλαμισμού υπό την αιγίδα της Ελίτ, όπου ο μισανδρισμός των φεμινιστριών και η επιθυμία τους ακόμη και για πλήρη εξαφάνιση του ανδρικού φύλου δυτικής προέλευσης να συνδυάζεται με ανοχή των Ισλαμιστών και φανερή υποστήριξή τους. Φυσικά η υποκρισία των φεμινιστριών δεν έχει όρια, όταν γνωρίζουν πως αυτοί ακριβώς οι Ισλαμιστές είναι οι ίδιοι που αρνούνται κάθε δικαιωματική κατάσταση υπέρ των γυναικών, όμως για τις φεμινίστριες όλα τα παραπάνω είναι «ψιλά γράμματα». Οι άνδρες, σύμφωνα με την οπτική τους, πρέπει να φύγουν από την μέση και συμμαχώντας με τους Ισλαμιστές προσπαθούν να έλθουν «στα πράγματα» και στην ηγεσία της Ελίτ οι γυναίκες, χωρίς να λογαριάζουν συνέπειες λόγω του ισλαμιστικού εισοδισμού. Από εκεί πηγάζει η απίστευτη προπαγάνδα σε βάρος του ανδρικού φύλου, το κυνήγι μαγισσών μέσω του #Me too και η υστερική συκοφάντηση των πατέρων και συνολικά του ανδρικού φύλου για όλα τα θέματα της Οικουμένης, φτάνοντας μέχρι το προπατορικό αμάρτημα !

Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Μνήμη, λήθη και Μεταμοντέρνα Αριστερά της Ελίτ

 


Ηλία Παπαναστασίου

 

Είναι γνωστό πως η ιστορική μνήμη λειτουργεί «αφοπλιστικά» σε βάρος των κάθε λογής κρατούντων και πολιτικών απατεώνων. Είναι επίσης γνωστό πως «Ένα πράγμα μας διδάσκει η Ιστορία πως κανένας δεν διδάσκεται από αυτήν» (Τσώρτσιλ) όπως είναι δεδομένο πως λαοί χωρίς μνήμη και πολίτες με ασθενή ή ανύπαρκτη μνήμη «άγονται και φέρονται» από τους διάφορους σαλτιμπάγκους της πολιτικής που εξαπατούν τους λαούς, οδηγώντας τους σε καταστροφικές καταστάσεις ή στα πρόθυρα της ολικής κατάρρευσης.  Εάν και εφόσον έχουμε υπόψη μας όλα τα παραπάνω – πράγματα χιλιοειπωμένα αλλά αληθή, συνεχώς επαναλαμβανόμενα αλλά επιβεβαιωμένα – τότε ίσως μπορούμε να καταλάβουμε την προσπάθεια που γίνεται από τις κυρίαρχες ομάδες της Ελίτ και της Μεταμοντέρνας Αριστεράς που αποτελεί το πιο προωθημένο και ύπουλο τμήμα της Ελίτ, να αποκόψουν τους λαούς από την Ιστορία, την Ιστορική μνήμη και τις Ιστορικές παρακαταθήκες, ιδιαίτερα τις πολιτιστικές. Συγκεκριμένα,

Η απόφαση του Πανεπιστημίου του Princeton να εξοβελίσει τα αρχαιά ελληνικά και τα λατινικά από τα μαθήματά του χάριν κάποιου υποτιθέμενου «αντιρατσισμού» (!) και κάποιας «Λευκής υπεροχής» που αντιπροσωπεύουν οι Αρχαίοι Έλληνες και Λατίνοι συγγραφείς, δεν είναι μόνο εξοβελισμός του ιστορικού πολιτισμού των Ελλήνων και Ρωμαίων αλλά μια κυριολεκτική δολοφονία των βάσεων, των βάθρων του Δυτικού Πολιτισμού. Η παγκοσμιοποιημένη Ελίτ – και όχι μόνο των Πανεπιστημίων– έχει αποφασίσει να εξαλείψει την Ιστορία προ του 2.000 μ.Χ. και κατ’ επέκταση την ιστορική της μνήμη. Δεν χρειάζεται ο Όμηρος γιατί είναι «σεξιστής», ούτε ο Αισχύλος και ο Ευριπίδης γιατί θεμελίωσαν (?) τον «λευκό ρατσισμό» ούτε φυσικά ο Σαίξπηρ που εκτός από «σεξιστής» υπήρξε και «αντισημίτης» με τον «Έμπορο της Βενετίας» και τον Σάυλωκ. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η παγκοσμιοποιημένη Ελίτ – ειδικότερα του Αγγλοσαξονικού κόσμου– και η οποία Ελίτ όπως φαίνεται, θέλει να ανακηρύξει τους μαύρους σε «προαγωγούς» του πολιτισμού μετά το 2000 μ.Χ. Η ιστορία μέχρι τότε πρέπει να εξαφανιστεί, να εξαλειφτεί από την μνήμη και να διαγραφεί τελείως. Ένα πελώριο delete λοιπόν στο κομπιούτερ μέσω του οποίου διαγράφουμε την Ιστορία έως σήμερα και την ξαναγράφουμε με τους Αφροαμερικανούς, τους Ινδιάνους και τους τριτοκοσμικούς λαούς να σέρνουν τον χορό και να τρέχουν χαρούμενοι στα λιβάδια της Πολυπολιτισμικότητας με ξέπλεκα μαλλιά, έχοντας επιτέλους απαλλαχτεί από τον ρατσισμό και μισογυνισμό των Αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. Και επειδή οι Πυραμίδες, το Κολοσσαίο ή ο Παρθενώνας κτίστηκαν με τον ιδρώτα δούλων και αιχμάλωτων πολέμου, μην εκπλαγείτε αγαπητοί αναγνώστες εάν δείτε τα επόμενα 30–50 χρόνια και κάποια υποκινουμένη και καλά οργανωμένη κίνηση για την κατεδάφισή τους με πρωτοβουλία των ψυχάκηδων και σχιζοφρενών της Πολιτικής Ορθότητας ! Εάν καταφέρουν και εξαλείψουν την Ιστορία και όχι μόνο τα αρχαία ελληνικά και λατινικά, ουσιαστικά θα έχουν «τελειώσει» τον ανθρώπινο πολιτισμό και μάλιστα στην πλέον ανεπτυγμένη εκδοχή του δηλαδή την Δυτική, έχοντας προάγει τους Αφροαμερικανούς σε μοναδικούς «κριτές» και «παράγωγους» του μελλοντικού ανθρώπινου πολιτισμού ! Έτσι, οι λευκοί «αριστεροί» θα συνεχίζουν να αυτομαστιγώνονται μαζοχιστικά και θα μειώσουν τα «συμπλέγματα ενοχής τους» οι δε μαύροι «αγωνιστές» θα ικανοποιήσουν τα συμπλέγματα κατωτερότητάς τους απέναντι στους λευκούς, καταργώντας τον πολιτισμό (των λευκών). Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, Μαύροι πουλούσαν μαύρους από αντίπαλες φυλές στους Λευκούς Δουλέμπορους, η δε μαύρη Ελίτ και μαύρη Μπουρζουαζία όταν πήρε την εξουσία στην Αφρική μετά την αποικιοκρατία, αποδείχτηκε «βασιλικότερη του βασιλέως». Να μην ξεχάσουμε τον ανθρωποφάγο Αμίν Νταντά της Ουγκάντα, τον «αυτοκράτορα» Μποκάσα της Κεντρικής Αφρικής που έκοβε τα χέρια μικρών παιδιών αλλά και τον «αντιιμπεριαλιστή» Μουκάμπε της Ζιμπάμπουε με τις 37 βίλες. Και φυσικά να μην ξεχάσουμε την σφαγή 1.000.000 ανθρώπων που ανήκαν στην φυλή των Τούτσι από τους ομοεθνείς τους Χούτου το 1994 και μέσα σε τρεις μήνες, στην Ρουάντα της Αφρικής. Και αν στην Ναμίμπια του 1905–1910 έφταιγε η ιμπεριαλιστική Γερμανία που έσφαξε τους Χαράρε, στην Ρουάντα του 1994, μαύροι έσφαξαν 1.000.000 μαύρους ομοεθνείς τους συμμετέχοντας στην απίστευτη σφαγή τεράστιος αριθμός ανθρώπων, από τους Κυβερνητικούς έως τον στρατό, την αστυνομία και τους απλούς πολίτες ! Ας το θυμούνται όσοι ταυτίζουν σφαγές μαύρων μόνο από τους Λευκούς και όσοι εξισώνουν τον ρατσισμό με την Αρχαία Ελλάδα και Ρώμη ! Οι ανθρωποσφαγές, η καταπίεση και η τοξικότητα δεν είναι ταυτισμένες με το φύλο ή το χρώμα του δέρματος. Δεν είναι οι γυναίκες πιο «ειρηνόφιλες» στην πολιτική ούτε οι μαύροι «μη επιρρεπείς» στις σφαγές. Ας τελειώνουμε με αυτά τα παραμύθια!

Στη χώρα μας, την ίδια ανελέητη ροπή προς εξόντωση ή αντιστροφή της Ιστορικής Μνήμης έχει η Μεταμοντέρνα Αριστερά ή Λούμπεν ΣΥΡΙΖΑ. Από την «κατεδάφιση» της ένδοξης Επανάστασης του 1821 όπου οι Έλληνες Αγωνιστές ταυτίζονται με «σφαγείς αμάχων Τούρκων» στην Άλωση της Τριπολιτσάς μέχρι την υποτιθέμενη «ειρηνική συμβίωση» Ελλήνων και Οθωμανών – όλα στολισμένα με λουλουδάκια και σιροπιαστές «ειρηνόφιλες» ιστορίες– οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ αφηγητές, μαέστροι του ιστορικού ψεύδους και της πολιτικής απάτης, πέρασαν από τον «συνωστισμό στην προκυμαία της Σμύρνης» (Μαρία Ρεπούση) στους Λούμπεν Συριζαίους τους οποίους μάλιστα θεωρούν «απόγονους» των ηρώων του 1821 ! (Άπαντα Π. Πολάκη, τόμος τρίτος).

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τον κατ’ επανάληψη υπονομευτικό τους ρόλο με παραδείγματα, ούτε την προβοκατόρικη τακτική τους σε θέματα Ιστορίας ! Γι’ αυτούς η ανθρωπότητα ξεκινά με τον σεξιστή Αδάμ και μέσω της φεμινίστριας Εύας και του bisexual Αλκιβιάδη, καταλήγει στα Gay Pride του Βαλλιανάτου και του Jason Αντιγόνη. Εκεί έρχεται η συνάντηση με την «αντιρατσιστική» Αφρική και τους απανταχού Αφροαμερικανους,

Κυριακή, 23 Μαΐου 2021

Ποιός είναι ο προοδευτικός και ποιός ο συντηρητικός στη συνεπιμέλεια τέκνων;

 

Ηλία

 Παπαναστασίου Ψηφίστηκε στις 20/5/2021 από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το Σχέδιο Νόμου της Ελληνικής Κυβέρνησης για την Συνεπιμέλεια μετά τον χωρισμό του ζευγαριού. Τελικά ψηφίστηκε με 156 ψήφους της ΝΔ και καταψηφίστηκε από τα υπόλοιπα κόμματα, τα λεγόμενα «προοδευτικά» και «αριστερά». Όποιος παρακολούθησε έστω και λίγο την Κοινοβουλευτική συζήτηση και πολύ περισσότερο, όποιος είναι γνώστης των θεμάτων που αφορούν την Γονική Μέριμνα μετά το διαζύγιο σε σχέση –κυρίως– με την θέση των πατέρων, επιεικώς έφριξε από όσα άκουσε. 

 Η κ. Φώφη Γεννηματά που έκανε καριέρα τόσα χρόνια με το όνομα του πατέρα της, μίλησε για «παιδί–βαλίτσα» εξαιτίας – υποτίθεται– των διατάξεων του Νομοσχεδίου, η λαλίστατη επαναστάτρια της Εκάλης και εκπρόσωπος των Σοβιέτ Βορείων Προαστίων κ. Κανέλλη μίλησε για «μπαλάκι του πιγκ–πογκ» που θα γίνει το παιδί, πάντα σύμφωνα με την σοφή και μεγαλοφυή γνώμη της. Οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ μίλησαν για «πόλεμο κατά των μητέρων» (!), ο δε Αλέξης Τσίπρας, διαβόητος πολιτικός απατεώνας ΝΑ Ευρώπης και περιχώρων, μίλησε για «μισογυνισμό» (!!) εκ μέρους του Υπουργού κ. Τσιάρα. Αλλά και άλλες μεγάλες επιστημονικές ιδιοφυίες, όπως ο κ. Λάππας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ταύτισε την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση αποκλειστικά με την πλευρά των ανδρών και πατέρων. Σύμφωνα με τον κ. Λάππα και το έξαλλο φεμινιστικό μπλοκ που κυριαρχεί στα Media, ο βιαστής και κακοποιητής, βίαιος και «πρωταθλητής» στην σεξουαλική βιαιοπραγία είναι μόνο ο άνδρας και ποτέ η μητέρα, η σύζυγος, η γυναίκα. Η τελευταία, έχοντας μόλις αποφοιτήσει από το μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας, είναι μονίμως ο καλός Σαμαρείτης που υπομένει την βαρβαρότητα του βίαιου καθάρματος, υποψήφιου βιαστή και περιφερόμενου κτήνους που λέγεται άνδρας, σύζυγος και πατέρας. Οι κυρίες και κύριοι αυτής της αντίληψης δεν άκουσαν ποτέ – οι καημένοι!– για κακοποίηση ανδρών από γυναίκες, κακοποίηση σωματική και ψυχολογική παιδιών από μητέρες ούτε βέβαια τους πέρασε από το μυαλό μήπως υπάρχει μια τεραστία και άγνωστη Ήπειρος, μια terra incognita (άγνωστη γη) που ονομάζεται «Γυναικεία βία και κακοποιητική συμπεριφορά»! Απέναντι στον σύζυγο, το παιδί ή την οικογένεια του πατέρα και η όποια κακοποιητική συμπεριφορά δεν περνά παρά σπάνια από την λογοκρισία των Μέσων Ενημέρωσης και ειδικότερα της Τηλεόρασης. Τα επιστημονικά στοιχεία υπάρχουν εδώ και χρόνια αλλά πόσοι τα αναφέρουν; Αναφέρθηκε ποτέ η έρευνα που δημοσιεύτηκε στην υπεράνω κάθε υποψίας φεμινιστική βρετανική Guardian – και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΕΘΝΟΣ– και που μιλά για στατιστικές της βίας των γυναικών κατά των ανδρών στο ίδιο τους το σπίτι; Πόσοι ξέρουν πως οι κακοποιημένοι από τις γυναίκες τους άνδρες ανέρχονται στην Ελλάδα στο 32,5% του συνόλου το 2015, ένα από τα υψηλοτέρα της Ευρώπης; Για να μην αναφέρουμε δεκάδες άλλες μελέτες για το θέμα από πολλές άλλες χώρες. Βλέπετε, φτάσαμε σε μια εποχή οπού όποιος αμφισβητεί τις κατεστημένες και στερεωμένες από τα Μέσα Ενημέρωσης προκαταλήψεις και παρουσιάζει στοιχεία για την «άλλη πλευρά» θεωρείται αυτόματα «μισογύνης» και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς! Δεν χρειάζεται να κάνει κάποιος διδακτορική διατριβή για να αντιληφθεί την «δικτατορία γνώμης» που υπάρχει στα Media σχετικά με το προαναφερθέν θέμα. Απλώς, ας κάνει μια «περιήγηση» στα έντυπα γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου δηλαδή εφημερίδες και περιοδικά. Τότε θα πάρει μια γεύση της «φεμινιστικής δικτατορίας» που λέει το έξης απλό «Η Γυναίκα έχει πάντα δίκιο και είναι αμυνόμενη αλλά ο άνδρας και πατέρας έχουν πάντα άδικο και είναι επιτιθέμενοι». Πιασάρικη ιστορία που «πουλάει», φτιάχνει «κλίμα» και λειτουργεί όχι απλώς οπισθοδρομικά και συντηρητικά αλλά κυριολεκτικά μεσαιωνικά! Αποτελεί στην κυριολεξία μια «Ιερά Εξέταση φεμινιστικής προέλευσης» και προτεσταντικής ιδεολογίας έχοντας σαν πυρήνα και «πηγή» τις αγγλοσαξονικές χώρες. Οι αντίθετες έρευνες που ανατρέπουν αυτές τις κατεστημένες φεμινιστικές απόψεις αποσιωπούνται ή εξαφανίζονται, οι γυναίκες παρουσιάζονται μονίμως σαν θύματα και δικαιολογούνται για τα πάντα ενώ οι άνδρες και πατέρες πρέπει να αποδείξουν με το παραμικρό πως «δεν είναι ελέφαντες» ενώ η επιστροφή στον Μεσαίωνα έχει ήδη αρχίσει! Εννοείται πως το Τεκμήριο αθωότητας εξαφανίζεται και στην θέση του «Είμαστε όλοι αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής» φιγουράρει πλέον παντοδύναμο το «Είμαστε όλοι ένοχοι και πρέπει να αποδείξουμε πως είμαστε αθώοι». Εννοείται πως το τελευταίο ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τους άνδρες των οποίων η καριέρα, οικογενειακή υπόσταση ακόμη και η φυσική ύπαρξη απειλείται και καταστρέφεται με μια «κατηγορία της οποίας η απόδειξη μπορεί να μην έλθει ποτέ». Το κυνήγι μαγισσών που ξεκίνησε με το #Me too έχει δρόμο μπροστά του, άλλωστε ο Μεσαίωνας διήρκεσε σχεδόν μια χιλιετία! Το σημείο που εντυπωσιάζει κυριολεκτικά με εκθαμβωτικό τρόπο είναι η στάση των λεγόμενων «προοδευτικών» και «αριστερών» κομμάτων. H ταύτισή τους με το γυναικείο/φεμινιστικό λόμπυ –δυστυχώς λίγες γυναίκες αποστασιοποιούνται από τον φεμινισμό – και η σκανδαλώδης υποστήριξή τους σε όλα τα αιτήματα των μητέρων και η παράλληλη αδιαφορία τους για τα αιτήματα των πατέρων έχει πλέον φτάσει «τα όρια του συναγερμού». Πώς όμως μπορεί να ερμηνευτεί η στάση τους, η πλήρης αποστασιοποίησή τους από τα αιτήματα ισότητας των δυο φύλων; 
Πρώτα απ΄ όλα, η λαλίστατη «Αριστερά/Κεντροαριστερά» έχει αποστασιοποιηθεί από την έννοια της ισότητας, την οποία υποτίθεται ανέκαθεν υποστήριζε. Π.χ. το άρθρο 3 του Συντάγματος μιλά για την Ισότητα, όμως η Αριστερά/Κεντροαριστερά «σφυρίζει κλέφτικα» δηλαδή παριστάνει τον Κινέζο όταν πρόκειται για την Ισότητα Πατέρα-Μητέρας μετά το Διαζύγιο. Ενώ ζητά ισότητα κάθε μειονότητας – σεξουαλικής, εθνολογικής κλπ.– και ενώ πρωτοστατεί στην υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλους γονείς, όταν πρόκειται για τα δικαιώματα του συζύγου άνδρα και πάτερα, ποιεί την νήσσαν, κοινώς «κάνει την πάπια». Βγάζει από το οπλοστάσιό της – η λεγόμενη Αριστερά– όλα τα ξεπερασμένα και υπερσυντηρητικά όπλα του φεμινισμού όλων των αποχρώσεων, αποφεύγοντας να «μιλήσει για την ταμπακιέρα» δηλαδή για την Συνεπιμέλεια, την ισότιμη Γονική Μέριμνα μετά το διαζύγιο και τον ίσο χρόνο επικοινωνίας μαζί με την εναλλάξ διαμονή. Εκεί, οι «προοδευτικοί» και «αριστεροί» παθαίνουν γλωσσοδέτη και ταυτιζόμενοι με τις αντιδραστικές φεμινίστριες καταλήγουν να υποστηρίζουν την άποψη «πως το παιδί ανήκει στην μάνα» ενώ ο πατέρας είναι ένας απλώς επισκέπτης, κάτι σαν τον θείο από την Αμερική που βλέπει το παιδί του σαν τουρίστας μία ή δύο φορές το μήνα. Το είδαμε και το ακούσαμε, τις δυο τελευταίες μέρες στη Βουλή. Όμως αυτή η «μητροκεντρικότητά» τους από πού ξεκινάει; Γιατί αρνούνται την πρακτική των ανεπτυγμένων χωρών στο θέμα της Συνεπιμέλειας; Αλλά και με ποιους συγγενεύει ιδεολογικά, σε τελευταία ανάλυση, η Κεντροαριστερά/Αριστερά; Η μητροκεντρικότητα σχετίζεται – με λανθασμένο τρόπο – από την Αριστερά με την «γυναικοκεντρική» αντίληψη του ιστορικού αριστερού κινήματος. Από τις αντιλήψεις του Engels που στηρίχτηκαν μονομερώς στις αντιλήψεις του Ελβετού Bachofen και του Αμερικανού Morgan, αναπτύχτηκε μια ολόκληρη φιλολογία στο παραδοσιακό εργατικό κίνημα περί «Μητριαρχίας» και οι οποίες σήμερα δεν θεωρούνται απλώς ανεδαφικές και αστήρικτες αλλά καθαρά αντιεπιστημονικές. Η Στέλλα Γεωργούδη, ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, τινάζοντας στον αέρα τον μύθο περί μητριαρχίας στο εξαίρετο κείμενό της «Ο μύθος της Μητριαρχίας» πολύ σωστά γράφει πως «κανείς σοβαρός επιστήμονας σήμερα δεν δέχεται τον μύθο της Μητριαρχίας» ενώ η Β. Ζιαμπάκα μιλά επίσης για «Απατηλή οικειοποίηση του παρελθόντος από τον μύθο της μητριαρχίας». Μύθο που ανέπτυξαν και οικειοποιήθηκαν δεόντως και με απατηλό τρόπο οι φεμινίστριες της δεκαετίας του ’70. Όμως και ο Engels έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, οικειοποιούμενος ενθουσιασμένα, ανεδαφικά και ουσιαστικά ατεκμηρίωτα συμπεράσματα. Αυτές οι αντιλήψεις «αναβαθμίστηκαν» επί το φεμινιστικότερον μετά την δεκαετία του ’60 μετατρέποντας την Αριστερά και Κεντροαριστερά ουσιαστικά σε ένα «γυναικείο κόμμα» που δεν απείχε πολύ από τις θέσεις ενός αλλοπρόσαλλου και έξαλλου φεμινισμού. Το αστείο της ιστορίας είναι πως η «Αριστερά», υποτίθεται σαν κίνημα Ισότητας κατάργησε στην ρητορική και πρακτική της την Ισότητα στις σχέσεις των δυο φύλων, αρνούμενη να εμπνευστεί από το παράδειγμα των Βορείων Ευρωπαϊκών χωρών όπου οι χωρισμένοι γονείς, πατέρας και μητέρα, έχουν ακριβώς τα ιδία δικαιώματα. Η Σκανδιναβία αλλά και άλλες ανεπτυγμένες χώρες, που κατά τα άλλα αποτελούσαν «πρότυπο», δεν λαμβάνονται υπόψη από τα ελληνικά «προοδευτικά» κόμματα τα οποία είναι ταυτισμένα με το ξεπερασμένο πρότυπο πως τα «παιδιά μεγαλώνουν αποκλειστικά με την μάνα»! Πρότυπο των προγιαγιάδων αλλά όχι του 21ου αιώνα. Σ’ αυτόν τον ιδιότυπο υπερ–συντηρητισμό της Αριστεράς έρχεται να προστεθεί και η παράδοση των Γερμανών Εθνικοσοσιαλιστών του Χίτλερ που ταύτιζαν την γυναίκα με τα περίφημα 3 Κάπα KinderKucheKirche. Δηλαδή παιδιά, κουζίνα, εκκλησία. Αν αφαιρέσουμε την εκκλησία σε θέματα της οποίας η «Αριστερά» παριστάνει με γελοίο τρόπο την «μοντέρνα», ουσιαστικά το πρότυπο που υποστηρίζει η «Αριστερά» είναι υπερσυντηρητικό, μεσαιωνικού τύπου και δυστυχώς γι αυτήν, παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία με το Εθνικοσοσιαλιστικό «ιδεώδες» για την γυναίκα. Αντιλήψεις όπως «το παιδί μεγαλώνει με την μάνα που είναι και τροφός του» δεν είναι πρότυπα του 21ου αιώνα αλλά των Εθνικοσοσιαλιστών του Μεσοπόλεμου και του Μεσαίωνα. Το έχει υπόψη της αυτό η «Αριστερά»; Μπορεί, έστω και ελάχιστα, να καταλάβει τι καταστροφή για την ανάπτυξη του παιδιού είναι να μεγαλώνει χωρίς πατέρα, καταργώντας κάθε έννοια Ισότητας μεταξύ πατέρα και μητέρας; Αλλά και οι φεμινίστριες που κόπτονται στα λόγια για την Ισότητα γιατί την καταργούν σε θέματα Γονικής Μέριμνας υποστηρίζοντας την αρχή «Τα δικά μου δικά μου αλλά και τα δικά σου δικά μου»; Πως είναι δυνατόν να ζητούν Ισότητα σε διάφορα θέματα αλλά στο θέμα της Γονικής Μέριμνας και της ανατροφής του παιδιού να θεωρούν αποκλειστική τους ιδιοκτησία το παιδί, παριστάνοντας τον «Κινέζο», θεωρώντας το ζήτημα ταμπού λες και είναι το «Άβατο του Αγίου Όρους» των καλόγερων του Μεσαίωνα; Αντίθετα, ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η πρωτοβουλία της σημερινής Κυβέρνησης, ενός αστικού δημοκρατικού κόμματος, να προτείνει την πλήρη ισότητα σε θέματα Γονικής Μέριμνας μετά τον γάμο! Αντί να πρωτοστατεί η «Αριστερά» σε θέματα Ισότητας των δυο φύλων – Πατέρας και Μητέρα μετά το διαζύγιο – πρωτοστατεί ένα κόμμα το οποίο υποτίθεται είναι «συντηρητικό». Δεν είναι από τα παράξενα της Ιστορίας; Η σημερινή Κυβέρνηση καθιέρωσε με το άρθρο 7 του Νομοσχεδίου την «Ίση και από κοινού Γονική Μέριμνα μετά το διαζύγιο» και με το άρθρο 13 την «Επικοινωνία του τέκνου για όσους έχουν χωρίσει» ήδη, τουλάχιστον στο 1/3 του χρόνου. Ενώ μέχρι σήμερα ο πατέρας έβλεπε το παιδί μετά το διαζύγιο για 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή περίπου 3 μέρες που ισούνται με

 το 10% του χρόνου μηνιαίως τώρα αυτό το ποσοστό έγινε 33% και κοντά είναι το 50% σαν δεύτερο βήμα. 
Παράλληλα και το σημαντικότερο, ενώ η αποκλειστική γονική μέριμνα δινόταν στην μητέρα μέχρι σήμερα και σε ποσοστό πάνω από 90%, σήμερα πλέον καθιερώνεται 
η Ίση και από Κοινού Γονική Μέριμνα μετά το διαζύγιο. Καταψήφισαν όλα τα λεγόμενα «προοδευτικά» κόμματα – ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, και από κοντά το «Συριζοποιημένο» ΚΚΕ – ταυτιζόμενα με υπερσυντηρητικές αντιλήψεις άλλων αιώνων και με ιδεολογήματα που προσιδιάζουν σε εθνικοσοσιαλιστικές απόψεις. Ενάντια στην Ισότητα των δυο φύλων και για την οποία – υποτίθεται – κόπτονται! Αντίθετα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κυβέρνησης, αντιστεκόμενο στην λυσσώδη και υστερική αντίδραση του υπεραντιδραστικού φεμινιστικού λόμπυ, ψήφισε υπέρ της Ισότητας των δυο φύλων στην Γονική Μέριμνα. Και ρωτάμε τους αναγνώστες, να σκεφτούν καλά και να μας απαντήσουν. Στο θεμελιακό για την σωστή ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών ζήτημα της Συνεπιμέλειας, ποιος είναι ο «συντηρητικός» και ποιος είναι ο «προοδευτικός»; Τελικά ποιος πραγματικά είναι; Για σκεφτείτε το λίγο. 


Διαβάστε και εδώ