Κυριακή 12 Ιουνίου 2011

Ρωσία λέει ο επικεφαλής του ΔΝΤ φυλακίστηκε για να ανακαλύψετε όλα ΗΠΑ Gold Is Gone

Μια νέα έκθεση που εκπονήθηκε για πρωθυπουργό Πούτιν από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας ( FSB ) λέει ότι ο πρώην Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ( ΔΝΤ ) Αρχηγός Dominique Strauss-Kahn χρεώθηκε και φυλακίστηκε στις ΗΠΑ για σεξουαλικά εγκλήματα στις 14 Μαΐου μετά την ανακάλυψή του ότι όλα τα χρυσό που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ράβδου Αποθετήριο βρίσκεται στο Φορτ Νοξ ήταν «λείπουν ή / και ανεξήγητη» για.


According to this FSB secret report, Strauss-Kahn had become “increasingly concerned” earlier this month after the United States began “stalling” its pledged delivery to the IMF of 191.3 tons of gold agreed to under the Second Amendment of the Articles of Agreement signed by the Executive Board in April 1978 that were to be sold to fund what are called Special Drawing Rights ( SDRs ) as an alternative to what are called reserve currencies. Σύμφωνα με αυτή την FSB απόρρητη έκθεση, Στρος-Καν είχε γίνει «ανησυχούν όλο και περισσότερο" νωρίτερα αυτό το μήνα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να «πάγωμα» την παράδοση της δεσμεύθηκαν να το ΔΝΤ των 191,3 τόνους χρυσού υπήρξε συμφωνία σύμφωνα με τη δεύτερη τροποποίηση των άρθρων της συμφωνίας που υπογράφηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή τον Απρίλιο του 1978 ότι επρόκειτο να πωληθούν για να χρηματοδοτήσει τα λεγόμενα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα ( ΕΤΔ ), ως εναλλακτική λύση για τα λεγόμενα αποθεματικά νομίσματα.

This FSB report further states that upon Strauss-Kahn raising his concerns with American government officials close to President Obama he was 'contacted' by 'rogue elements' within the Central Intelligence Agency ( CIA ) who provided him 'firm evidence' that all of the gold reported to be held by the US 'was gone'. Αυτή η FSB έκθεση αναφέρει επίσης ότι κατά την Στρος-Καν, διατυπώνοντας ανησυχίες του με τους αμερικανούς κυβερνητικούς αξιωματούχους κοντά στον Πρόεδρο Ομπάμα ήταν «επαφή» από «κακοποιά στοιχεία», κατά την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ( CIA ), ο οποίος παρείχε «τον επιχείρησης αποδείξεις ότι όλα τα χρυσός αναφέρθηκε που θα πραγματοποιηθεί από τις ΗΠΑ «είχε φύγει».

Upon Strauss-Kahn receiving the CIA evidence, this report continues, he made immediate arrangements to leave the US for Paris, but when contacted by agents working for France's General Directorate for External Security ( DGSE ) that American authorities were seeking his capture he fled to New York City's JFK airport following these agents directive not to take his cell-phone because US police could track his exact location. Μετά Strauss-Kahn την παραλαβή των αποδεικτικών στοιχείων της CIA, η έκθεση συνεχίζει, έκανε άμεση ρυθμίσεις για συνταξιοδότηση των ΗΠΑ για το Παρίσι, αλλά όταν ήλθε σε επαφή με υπαλλήλους που εργάζονται για τη Γενική Γαλλία Διεύθυνσης Εξωτερικής Ασφάλειας ( DGSE ) ότι οι αμερικανικές αρχές ζητούν τη σύλληψή του κατέφυγε στην το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης μετά από αυτές της οδηγίας παράγοντες να μην λάβει το κελί του, τηλέφωνο επειδή αμερικανική αστυνομία θα μπορούσε να παρακολουθείτε ακριβή τοποθεσία του.Once Strauss-Kahn was safely boarded on an Air France flight to Paris, however, this FSB report says he made a 'fatal mistake' by calling the hotel from a phone on the plane and asking them to forwarded the cell-phone he had been told to leave behind to his French residence, after which US agents were able to track and apprehend him. Μόλις Στρος-Καν είχε με ασφάλεια επιβιβάστηκε σε μια πτήση της Air France στο Παρίσι, όμως, αυτή η έκθεση FSB λέει ότι έκανε ένα «μοιραίο λάθος», καλώντας το ξενοδοχείο από ένα τηλέφωνο στο αεροπλάνο και ζητώντας τους να διαβιβάσει το κελί-τηλέφωνο είχε είπε να αφήσουμε πίσω στους Γάλλους την κατοικία του, μετά την οποία πράκτορες των ΗΠΑ ήταν σε θέση να παρακολουθεί και να τον συλλάβει.

Within the past fortnight, this report continues, Strauss-Kahn reached out to his close friend and top Egyptian banker Mahmoud Abdel Salam Omar to retrieve from the US the evidence given to him by the CIA. Μέσα στο προηγούμενο δεκαπενθήμερο, η έκθεση αυτή συνεχίζεται, Strauss-Kahn προσέγγισε στενό φίλο του και την κορυφή αιγυπτιακή τράπεζα Μαχμούντ Αμπντέλ Σαλάμ Ομάρ για να ανακτήσει από τις ΗΠΑ τα αποδεικτικά στοιχεία που του δόθηκαν από τη CIA. Omar, however, and exactly like Strauss-Kahn before him, was charged yesterday by the US with a sex crime against a luxury hotel maid, a charge the FSB labels as 'beyond belief' due to Omar being 74-years-old and a devout Muslim. Omar, όμως, και ακριβώς όπως Στρος-Καν πριν από αυτόν, είχε χρεωθεί χθες από τις ΗΠΑ με ένα σεξουαλικό έγκλημα κατά της καμαριέρας πολυτελές ξενοδοχείο, με χρέωση των ετικετών FSB ως «απίστευτο», λόγω του Ομάρ είναι 74-χρονών και ένα αφοσιωμένος Μουσουλμάνος.

In an astounding move puzzling many in Moscow, Putin after reading this secret FSB report today ordered posted to the Kremlin's official website a defense of Strauss-Khan becoming the first world leader to state that the former IMF chief was a victim of a US conspiracy . Σε μια εκπληκτική κίνηση μπερδεύοντας πολλούς στη Μόσχα, ο Πούτιν μετά την ανάγνωση μυστικό FSB σήμερα την έκθεση αυτή διέταξε δημοσιεύτηκε το επίσημο δικτυακό τόπο του Κρεμλίνου την υπεράσπιση του Στρος-Καν γίνει ο πρώτος ηγέτης κόσμο για να δηλώσει ότι η πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ ήταν θύμα μιας συνωμοσίας ΗΠΑ . Putin further stated, “It's hard for me to evaluate the hidden political motives but I cannot believe that it looks the way it was initially introduced. Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη: «Είναι δύσκολο για μένα να αξιολογήσει τα κρυμμένα πολιτικά κίνητρα, αλλά δεν μπορώ να πιστεύω ότι μοιάζει με τον τρόπο που είχε αρχικά εισαχθεί. It doesn't sit right in my head.” Δεν κάθονται δεξιά στο κεφάλι μου. "

Interesting to note about all of these events is that one of the United States top Congressman, and 2012 Presidential candidate, Ron Paul [photo bottom left] has long stated his belief that the US government has lied about its gold reserves held at Fort Knox. Ενδιαφέρον να σημειωθεί για όλα αυτά τα γεγονότα είναι ότι ένας από τους κορυφαίους του Κογκρέσσου των Ηνωμένων Πολιτειών, και το 2012 προεδρικός υποψήφιος, Ron Paul [κάτω φωτογραφία αριστερά] έχει δηλώσει καιρό την πεποίθησή του ότι η αμερικανική κυβέρνηση ψεύδεται σχετικά με τα αποθέματα χρυσού της, που πραγματοποιήθηκε στο Φορτ Νοξ. So concerned had Congressman Paul become about the US government and the Federal Reserve hiding the truth about American gold reserves he put forward a bill in late 2010 to force an audit of them , but which was subsequently defeated by Obama regime forces. Έτσι, τις οποίες αφορά η γερουσιαστής Πολ γίνει σχετικά με την αμερικανική κυβέρνηση και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα κρύβει την αλήθεια για την αμερικανική αποθεμάτων χρυσού είχε υποβάλει νομοσχέδιο στο τέλος του 2010 για την ισχύ του ελέγχου τους , η οποία όμως στη συνέχεια ηττήθηκε από τον Ομπάμα δυνάμεις καθεστώς.

When directly asked by reporters if he believed there was no gold in Fort Knox or the Federal Reserve, Congressman Paul gave the incredible reply, “ I think it is a possibility .” Όταν άμεσα ρωτήθηκε από δημοσιογράφους αν πίστευε δεν υπήρχε χρυσού στο Φορτ Νοξ ή η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, γερουσιαστής Paul έδωσε την απίστευτη απάντηση, " νομίζω ότι είναι μια πιθανότητα ".

Also interesting to note is that barely 3 days after the arrest of Strauss-Kahn, Congressman Paul made a new call for the US to sell its gold reserves by stating, “ Given the high price it is now, and the tremendous debt problem we now have, by all means, sell at the peak .” Επίσης, αξίζει να σημειωθεί είναι ότι μόλις 3 ημέρες μετά από τη σύλληψη του Στρος-Καν, του Κογκρέσσου Παύλος έκανε νέα πρόσκληση για τις ΗΠΑ για την πώληση αποθεμάτων της σε χρυσό δηλώνοντας ότι " Δεδομένης της υψηλής τιμής είναι τώρα, και το τεράστιο πρόβλημα του χρέους που έχουμε τώρα έχουν, με όλα τα μέσα, να πωλούν στην κορυφή . "

Bizarre reports emanating from the US for years, however, suggest there is no gold to sell, and as we can read as posted in 2009 on the ViewZone.Com news site : Παράξενα εκθέσεις που προέρχονται από τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, ωστόσο, δείχνουν δεν υπάρχει χρυσός για την πώληση, και όπως μπορούμε να διαβάσουμε όπως δημοσιεύτηκε το 2009 σχετικά με την τοποθεσία ειδήσεις ViewZone.Com :

“In October of 2009 the Chinese received a shipment of gold bars. «Τον Οκτώβριο του 2009 η κινεζική έλαβε η αποστολή των ράβδων χρυσού. Gold is regularly exchanges between countries to pay debts and to settle the so-called balance of trade. Ο χρυσός είναι τακτικά ανταλλαγές μεταξύ των χωρών να πληρώσουν τα χρέη και να διευθετήσει το λεγόμενο εμπορικό ισοζύγιο. Most gold is exchanged and stored in vaults under the supervision of a special organization based in London, the London Bullion Market Association (or LBMA). Τα περισσότερα χρυσά ανταλλάσσονται και αποθηκεύονται σε υπόγειους θαλάμους υπό την επίβλεψη ενός ειδικού οργανισμού με έδρα το Λονδίνο, την London Bullion Market Association (ή LBMA). When the shipment was received, the Chinese government asked that special tests be performed to guarantee the purity and weight of the gold bars. Όταν η αποστολή που έλαβε, η κινεζική κυβέρνηση ζήτησε ειδικές εξετάσεις να γίνει για να διασφαλιστεί η καθαρότητα και το βάρος των ράβδων χρυσού. In this test, four small holed are drilled into the gold bars and the metal is then analyzed. Σε αυτή τη δοκιμή, τέσσερις μικρές οπές ανοίγονται στις ράβδους χρυσού και το μέταλλο συνέχεια αναλύεται.

Officials were shocked to learn that the bars were fake. Οι υπάλληλοι ήταν συγκλόνισε το γεγονός ότι τα μπαρ ήταν ψεύτικες. They contained cores of tungsten with only a outer coating of real gold. Περιείχαν πυρήνες του βολφραμίου με μόνο μια εξωτερική επίστρωση από πραγματικό χρυσό. What's more, these gold bars, containing serial numbers for tracking, originated in the US and had been stored in Fort Knox for years. Επιπλέον, αυτές οι ράβδοι χρυσού, που περιέχει τους αύξοντες αριθμούς για την παρακολούθηση, προέρχεται από τις ΗΠΑ και είχαν αποθηκευθεί στο Φορτ Νοξ για χρόνια. There were reportedly between 5,600 to 5,700 bars, weighing 400 oz. Υπήρξαν αναφορές, μεταξύ 5.600 με 5.700 ράβδους, με βάρος 400 ουγκιές each, in the shipment!” η κάθε μία, στην αποστολή! "

To the final fate of Strauss-Kahn it is not in our knowing, but new reports coming from the United States show his determination not to go down without a fight as he has hired what is described as a ' crack team ' of former CIA spies, private investigators and media advisers to defend him. Για την τελική τύχη του Στρος-Καν δεν είναι σε μας γνωρίζοντας, αλλά οι νέες εκθέσεις που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν την αποφασιστικότητά του να μην πάει κάτω χωρίς μια πάλη που έχει προσλάβει αυτό που περιγράφεται ως μια « ομάδα ρωγμή »των πρώην κατασκόπων της CIA , ιδιώτες ερευνητές και τα μέσα ενημέρωσης συμβούλους για να τον υπερασπιστεί.

To the practical effects on the global economy should it be proved that the US, indeed, has been lying about its gold reserves, Russia's Central Bank yesterday ordered the interest rate raised from 0.25 to 3.5 percent and Putin ordered the export ban on wheat and grain crops lifted by July 1st in a move designed to fill the Motherlands coffers with money that normally would have flowed to the US. Για τις πρακτικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα πρέπει να αποδειχθεί ότι οι ΗΠΑ, πράγματι, έχει βρεθεί για τα αποθεματικά της σε χρυσό, το Κεντρική Ρωσία Τράπεζας χθες διέταξε το επιτόκιο αυξηθεί 0,25 έως 3,5 τοις εκατό και ο Πούτιν διέταξε την απαγόρευση των εξαγωγών σίτου και δημητριακών καλλιέργειες αρθεί από 1 Ιούλη σε μια κίνηση που αποβλέπει στην κάλυψη του ταμεία πατρίδες με τα χρήματα που κανονικά θα έπρεπε να διοχετεύθηκε στις ΗΠΑ.

The American peoples ability to know the truth of these things, and as always, has been shouted out by their propaganda media organs leaving them in danger of not being prepared for the horrific economic collapse of their nation now believed will much sooner than later. Το αμερικανικό ικανότητα των λαών να μάθω την αλήθεια από αυτά τα πράγματα και, όπως πάντα, έχει φώναξε από τα όργανα προπαγάνδας μέσα τους αφήνοντας τους σε κίνδυνο που δεν έχουν προετοιμαστεί για την τρομακτική οικονομική κατάρρευση της χώρας τους σήμερα θα πίστευε πολύ νωρίτερα από ό, τι αργότερα.

Source Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: