Σάββατο 13 Αυγούστου 2011

Ο «χάρτης» της μισθωτής εφεδρείας

 κριτήρια κατάταξης για τους υπαλλήλους


Έμφαση στους τίτλους σπουδών, στην προϋπηρεσία αλλά και σε κοινωνικά κριτήρια όπως η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση δίνει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, βάσει του οποίου θα καταταγεί το πλεονάζον προσωπικό των φορέων που θα εξυγιανθούν, θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν το επόμενο διάστημα
.

Με τα κριτήρια του Προεδρικού Διατάγματος, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας για να σταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το οποίο παρουσιάζουν Τα Νέα, θα μοριοδοτηθούν οι πλεονάζοντες υπάλληλοι προκειμένου να ενταχθούν στον πίνακα εργασιακής εφεδρείας.

Ωστόσο το εισιτήριο μόνιμου διορισμού στο Δημόσιο θα πάρει περιορισμένος αριθμός, καθώς η συντριπτική πλειονότητα χιλιάδων εργαζομένων των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα - το πρώτο πακέτο συγχωνεύσεων και καταργήσεων αφορά 7.000 υπαλλήλους - θα έχει ουσιαστικά ευκαιρία απασχόλησης κυρίως σε εποχικές θέσεις.

«Κανείς δεν θα απολύεται, αλλά δεν θα αμείβεται» είναι πάντως η λογική που θα ακολουθήσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στη βάση αυτή κανείς από όσους ενταχθούν στους πίνακες εργασιακής εφεδρείας δεν θα διαγράφεται εάν δεν βρει μόνιμη θέση στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ούτε θα διατηρήσει το μισθολογικό του καθεστώς μετά την πάροδο του ενός έτους, στη διάρκεια του οποίου θα λαμβάνει το 60% των αποδοχών του.

Το πλεονάζον προσωπικό θα καθορίζεται από τον ίδιο τον φορέα, που θα εξυγιαίνεται, θα συγχωνεύεται ή θα καταργείται και ο οποίος θα ενημερώνει σχετικά το ΑΣΕΠ. Παράλληλα, οι πλεονάζοντες υπάλληλοι θα πρέπει, προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες εργασιακής εφεδρείας, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΑΣΕΠ, καταθέτοντας και όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους.

Βάσει των δικαιολογητικών το ΑΣΕΠ θα προχωρεί στη συνέχεια στην κατάταξη των πλεοναζόντων υπαλλήλων, με βάση τα κριτήρια και τα μόρια που θα περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα, και θα καταρτίζει τον Πίνακα Κατάταξης Πλεονάζοντος Προσωπικού ανά κλάδο και ειδικότητα.

Ο πίνακας αυτός είτε θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είτε απλώς θα δημοσιοποιείται από την ανεξάρτητη Αρχή προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ενστάσεις. Μετά την εξέταση των ενστάσεων το ΑΣΕΠ θα καταρτίζει τον οριστικό πίνακα.

Κάθε χρόνο με βάση τα αιτήματα των φορέων για προσλήψεις τακτικού προσωπικού θα καθορίζεται και ο αριθμός των θέσεων που μπορούν να καλυφθούν από τους εντασσόμενους στον πίνακα εργασιακής εφεδρείας, με δεδομένη την πρόβλεψη πως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των μόνιμων θέσεων ετησίως.

Οπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, από τις συνολικές θέσεις που θα αιτηθούν οι φορείς θα επιδιωχθεί να βρεθούν εκείνες που είναι συναφείς με τα προσόντα όσων έχουν ενταχθεί στον Πίνακα Εργασιακής Εφεδρείας και θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτούς.

Στη συνέχεια το ΑΣΕΠ θα εκδίδει ξεχωριστή προκήρυξη για τις θέσεις αυτές, για τις οποίες θα έχουν δικαίωμα μόνο οι ενδιαφερόμενοι από τον πίνακα να υποβάλουν αίτηση και να αναφέρουν τις προτιμήσεις τους για τον φορέα που επιθυμούν να μεταφερθούν. Βάσει των αιτήσεων η Αρχή θα προχωρεί στην επιλογή των κατάλληλων για τις θέσεις.

Η κατάταξη θα γίνεται ανά κλάδο ή ειδικότητα και βάσει της βαθμολόγησης συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων που ορίζονται για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία (πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα προβλέπονται δύο διαφορετικές κατηγορίες για τον χρόνο υπηρεσίας που διαθέτουν οι εντασσόμενοι στον πίνακα και ο οποίος θα μοριοδοτείται. Πρόκειται για την εργασιακή εμπειρία τους και τον χρόνο προϋπηρεσίας στον φορέα που καταργήθηκε ή συγχωνεύθηκε.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου σε φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή της ειδικότητας μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.

Ωστόσο, δεν προσμετράται εκ νέου ως εμπειρία ο χρόνος προϋπηρεσίας στον φορέα που καταργείται ή συγχωνεύεται και για τον οποίο λαμβάνουν διαφορετικές μονάδες.

Ειδικές προβλέψεις υπάρχουν και όσον αφορά την οικογενειακή κατάσταση των εντασσομένων στον πίνακα.
Ετσι, ορίζεται πως τα τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας μπορούν να λάβουν τα μόρια που προβλέπονται μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας τους.

Αντιστοίχως, δικαίωμα μοριοδότησης έχουν οι πολύτεκνοι ή τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Οσοι είναι ταυτόχρονα πολύτεκνοι και τέκνα πολύτεκνης οικογένειας μπορούν να επιλέξουν τις μονάδες μόνο για μία από τις ιδιότητές τους.

Στην περίπτωση όμως υπαλλήλου που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνου και γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, τότε η βαθμολογία είναι αθροιστική και για τα δύο κριτήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: