Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Πάγωμα στις Προσλήψεις στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
ΠΡΟΣ:1. Περιφέρειες της χώρας-κ.κ. Περιφερειάρχες-Δ/νσεις Διοικητικών Υπηρεσιών 2. Δήμους της χώρας-κ.κ. Δημάρχους-Δ/νσεις Διοίκησης
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27Τ.Κ. : 10183 ΑθήναΤηλέφωνο: 213-1364000 FAX: 213-1364383
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013Αριθ.Πρωτ.: οικ. 6315
ΘΕΜΑ: Προσλήψεις στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών
Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης επιπλέον μέτρων για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κατάστασης στη χώρα μας έχει νομοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει ένα σύνολο μέτρων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό αλλά και στην αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών για τα επόμενα
τέσσερα έτη.
Ειδικότερα στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. 3 του άρθρου πρώτου του ως άνω νόμου προβλέπεται :
Α. Τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ ( εδάφιο α')
«Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών αναστέλλονται έως την 31η-12-2016».
Η κατά τα ανωτέρω αναστολή αφορά σε όλες τις περιπτώσεις προσλήψεων και διορισμών κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στους ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες για την ολοκλήρωσή τους. Έτσι, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί από το ΑΣΕΠ οριστικοί πίνακες πριν την έναρξη ισχύος των συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου (ήτοι 12-11-2012), οι διορισμοί των συμπεριλαμβανομένων στους πίνακες αυτούς αναστέλλονται.
Ωστόσο, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης και της προστασίας της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει δημοσιευθεί, μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2012, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, και δεν έχει ολοκληρωθεί ο διορισμός, τότε η εκκρεμής διαδικασία (έκδοση και δημοσίευση απόφασης διορισμού, ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας) συνεχίζεται και ολοκληρώνεται κανονικά.
Εξυπακούεται ότι οι φορείς που υπάγονται στην εν λόγω διάταξη δεν μπορούν, από την έναρξη ισχύος της και έως την 31-12-2016, να προκηρύσσουν θέσεις κλάδων και ειδικοτήτων των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ.
Β. Τακτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ (εδάφιο β')
«Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει».
Σε αντίθεση με το προσωπικό των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών να πραγματοποιούν προσλήψεις και διορισμούς υπαλλήλων κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε., προκειμένου να στελεχωθούν με εξειδικευμένο προσωπικό αυξημένων τυπικών προσόντων, ιδίως στην παρούσα φάση, λόγω της άσκησης νέων αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στους ΟΤΑ με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Οι εν λόγω προσλήψεις θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των περιορισμών που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανομής από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την τήρηση του λόγου 1 προς 5.
Γ. Προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους (εδάφιο γ')
«Οι προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010».
Από τις ρυθμίσεις των εδαφίων α' και β' της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 εξαιρούνται οι προσλήψεις και διορισμοί τακτικού προσωπικού στους νησιωτικούς δήμους. «Νησιωτικοί δήμοι» κατά την έννοια της παρούσας ρύθμισης νοούνται όσοι πληρούν την αρχή «ένα νησί ένας δήμος», που λήφθηκε υπόψη κατά το χωροταξικό σχεδιασμό του άρθρου 1 του Ν. 3852/ 2010 (βλ. Εισηγητική Έκθεση, σελ 55, υπό στοιχείο 6, παρ. 6 του άρθρου 1, του Ειδικού Μέρους II), καθώς και όσοι εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 204 του ν. 3852/2010.
Με την εξαίρεση αυτή δίνεται η δυνατότητα στους φορείς αυτούς να προσλάβουν τακτικό προσωπικό, καθώς με το ήδη υπηρετούν ενδέχεται η αποτελεσματική άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που τους έχουν απονεμηθεί με τον Καλλικράτη να μην είναι δυνατή, ενώ κάποιοι εξ αυτών στερούνται παντελώς τακτικού προσωπικού, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη στοιχειώδη έστω λειτουργία τους.
Παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά όλους τους φορείς που εποπτεύετε για την πιστή εφαρμογή τόσο των διατάξεων της υποπαραγράφου ΣΤ1 περ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 όσο και των οδηγιών της παρούσας εγκυκλίου.
Η εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.ypes.gr  στις διαδρομές :
•Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αυτοδιοίκηση /Εγκύκλιοι - Αποφάσεις - Συχνές Ερωτήσεις - ΟΤΑ Α' Βαθμού / Προσλήψεις / Εγκύκλιοι
•Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Αυτοδιοίκηση /Εγκύκλιοι - Αποφάσεις - Συχνές Ερωτήσεις - ΟΤΑ Β' Βαθμού / Εγκύκλιοι
Το Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ της υπηρεσίας μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣΚ. ΚΙΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: