Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

Δείτε λοιπόν πως όταν διεκδικείς με πόλεμο όλα λύνονται. Έκανε πίσω η κυρά Διαμαντοπούλου.


Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΠΑΠΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΜΕ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΤΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ . πχ το ΤΕΙ ,ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΤΑ ΤΡΕΝΑ κλπ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΓΙΑ ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΔΕΣ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ.


Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Της παρ. 10, του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ τ.Α'/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
β) Των παρ. 2 και 5, του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.Α'/26.9.1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α' 98).
δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ7 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
ε) του άρθρου 59, παρ. 15 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/ τ.Α'/24-05-2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
2.Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β'/07-01-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
3.Την αριθμ. 71338/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/Β727-06-2011) «Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» και την αριθμ. 70629/Δ4/23-06-2011 (ΦΕΚ 1505/Β724-06-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων».
4.Τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 71338/ Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/τΒ727-06-2011) «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2011-2012 κατά το μέρος που αφορά:
1)Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ. Χαϊκαλίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
2)Στη συγχώνευση του 17ου 3/θ Δ.Σ. Χαλκίδας και του 23ου 5/θ Δ.Σ. Χαλκίδας σε ένα νέο 23° 6/θ Δ.Σ. Χαλκίδας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας.
3)Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ Τριλόφου και του 4/θ Δ.Σ. Γανοχώρας σε ένα νέο 6/θ Δ.Σ. Γανοχώρας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας.
4)Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ. Αχλάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
5)Στη συγχώνευση του 6/θ Δ.Σ Πεντάβρυσου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
6)Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ. Αγίας Ελένης, του 2/θ Δ.Σ. Πεπονιάς και του 10/θ Δ.Σ Σκουτάρεως σε ένα νέο 12/θ Δ.Σ. Σκουτάρεως της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
7)Στη συγχώνευση του 4/θ Δ.Σ Καμισιανών και του 6/θ Δ.Σ. Ταυρωνίτη σε ένα νέο 6/θ Δ.Σ. Ταυρωνίτη, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.
8)Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ. Στενωσιάς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.
9)Στη συγχώνευση του 3/θ Δ.Σ. Δολιανών και του 10/θ Δ.Σ. Άστρους σε ένα νέο 12/θ Δ.Σ. Άστρους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.
10)Στη συγχώνευση του 1ου 6/θ Δ.Σ. Κρηνίδων και του 4/θ Δ.Σ. Λυδίας σε ένα νέο 1° 6/θ Δ.Σ. Κρηνίδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
11)Στη συγχώνευση του 4/θ Δ.Σ. Φιλίππων και του 3/θ Δ.Σ. Διεδρικού Πολυστύλου - Δάτου σε ένα νέο 6/θ Δ.Σ. Φιλίππων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
12)Στη συγχώνευση του 1/θ Ν/Γ Δροσοπηγής, του 1/θ Ν/Γ Άνω Υδρούσας, του 1/θ Ν/Γ Υδρούσας και του 1/θ Ν/Γ Τροπαιούχου σε ένα νέο 1/θ Ν/Γ Τροπαιούχου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.
13)Στη συγχώνευση του 1/θ Ν/Γ Άξου και του 1/θ Ν/Γ Γαράζου σε ένα νέο 1/θ Ν/Γ Γαράζου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.
14)Στη συγχώνευση του 4/θ Δ.Σ. Μουλκίου και του 3/θ Δ.Σ. Αρχ. Σικυώνας σε ένα 6/θ Δ.Σ Μουλκίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
15)Στη συγχώνευση του 3/θ Δ.Σ. Ροζενών και του 5/θ Δ.Σ. Δερβενίου σε ένα 6/θ Δ.Σ. Δερβενίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
16)Στη συγχώνευση του 1/θ Ν/Γ Αρχ. Σικυώνας και του 1/θ Ν/Γ Μουλκίου σε ένα 2/θ Ν/Γ Αρχ. Σικυώνας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
Β) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 70629/ Δ4/23-06-2011 (ΦΕΚ 1505/τΒ724-06-2011) «Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων» για το σχολικό έτος 2011 - 2012, κατά το μέρος που αφορά:
1) Στη συγχώνευση του 1/θ Δ.Σ Τριφυλλίου, του 2/θ Δ.Σ Γυψοχωρίου, του 2/θ Δ.Σ Λάκας και του 2/θ Δ.Σ Δροσερού σε ένα νέο 6/θ Δ.Σ Δροσερού, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Ιουλίου 2011
Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων συγχωνεύσεων και καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

αποφασίζουμε:
Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2011-2012 την εφαρμογή της αριθμ. 71336/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575 Β) Υπουργικής Απόφασης «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:
1.στη Συγχώνευση των Λυκειακών τάξεων Γυμνασίου Μακρυχωρίου και του ΓΕΛ Γόννων σε ΓΕΛ Γόννων, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Θεσσαλίας.
2.στη Συγχώνευση του Γυμνασίου Μακρυχωρίου και του Γυμνασίου Γόννων σε Γυμνάσιο Μακρυχωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Θεσσαλίας.
3.στη Συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου και του Γυμνασίου Χάρακα σε Γυμνάσιο Τεφελίου –Χάρακα με έδρα το Χάρακα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κρήτης.
4.στη Συγχώνευση του ΓΕΛ Μοχού και του ΓΕΛ Μαλίων σε ΓΕΛ Μαλίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
5.στη Συγχώνευση του ΓΕΛ Αιγείρας και του ΓΕΛ Ακράτας σε ΓΕΛ Ακράτας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
6.στη Συγχώνευση Γυμνάσιου Μακρυκάπας και Γυμνασίου Ψαχνών σε Γυμνάσιο Ψαχνών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Στερεάς Ελλάδας.
7.στη Συγχώνευση Γυμνάσιου Στενής και Γυμνασίου Καθενών σε Γυμνάσιο Καθενών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευβοίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Στερεάς Ελλάδας.
8.στη Συγχώνευση Γυμνασίου Μαλεσιάδας και Γυμνασίου Εμπεσού σε Γυμνάσιο Εμπεσού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δυτικής Ελλάδας.
Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2011-2012 την εφαρμογή της αριθμ. 71327/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575 Β') Υπουργικής Απόφασης «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:
1.στην κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων Γυμνασίου Ιτέας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
2.στην κατάργηση των Λυκειακών τάξεων του Γυμνασίου Φυτειών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
3.στην κατάργηση του Γυμνασίου Μυρτιάς-Σκουροχωρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
4.στην κατάργηση του Γυμνασίου Κουβαρά της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Ατικής, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
5.στην κατάργηση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ' Αθήνας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
6.στην κατάργηση του Γυμνασίου Φαναρίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
7.στην κατάργηση του Γυμνασίου Καλλιάνων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.
8.στην κατάργηση του ΓΕΛ Καναλίων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Μαρούσι, 20 Ιουλίου 2011
 AYTA  ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: